O nás


Nabízíme služby - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem, přípravné práce pro stavby, zprostředkování obchodu a velkoobchod, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob, specializovaný maloobchod, činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky, zemědělství a lesnictví


VÝZVA

K vyznačení nezbytných údajů na dosavadních akciích na majitele za účelem provedení jejich změny na listinné akcie na jméno a

OZNÁMENÍ

O následcích spojených s prodlením

Představenstvo akciové společnosti PROVENTI a.s.

se sídlem Losiná 303, PSČ 332 04

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1473

oznamuje akcionářům, že:

  1. na základě ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen „Zákon“) se k 1. lednu 2014 změnilo všech 20 ks listinných akcií Společnosti na majitele, vydaných jako 20 listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (dále jen „dosavadní akcie“) na 20 kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (dále jen „nové akcie“),
  2. představenstvo v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 Zákona rozhodlo, že akcionáři předloží dosavadní akcie pouze k vyznačení změn na dosavadních akciích,
  3. v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 Zákona je lhůta pro vyznačení změn na dosavadních akciích a sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů stanovena ode dne zveřejnění této Výzvy a Oznámení do 30. června 2014.

Na dosavadních akciích budou v této lhůtě vyznačovány změny v pracovních dnech v úterý a v pátek od 10,00 hodin do 15,00 hodin v sídle společnosti.

Drží-li dosavadní akcie zástavní věřitel nebo jiná osoba, která je oprávněná mít dosavadní akcie u sebe, splní povinnost předložit akcie podle této výzvy tato osoba. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu upozornit osobu uvedenou v předchozí větě na výzvu. Nepředloží-li osoba, která byla akcionářem upozorněna na výzvu, dosavadní akcie k vyznačení změn dle této výzvy, odpovídá akcionáři za škodu tím vzniklou.

Akcionář při předložení dosavadní akcie k vyznačení změn současně sdělí údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů Společnosti, a to jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře a číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Oprávněné fyzické osoby se při vyznačování změn na dosavadních akciích prokážou platným dokladem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby se navíc prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, případně dalšími doklady, které prokazují oprávnění dané osoby jednat jménem právnické osoby. Zmocněnci oprávněných akcionářů fyzických a právnických osob se vedle výše uvedených dokladů prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Oznámení o následcích spojených s prodlením při provedení změn na dosavadních akciích a sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů společnosti a oznámení o důsledcích prodlení na právo na dividendu

Akcionář, který je v prodlení s plněním povinností podle § 3 odst. 1 Zákona, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinností podle § 3 odst. 1 Zákona, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne. 


TELEFON

+420 377 916 942

+420 377 917 888

ADRESA

Losiná 303

332 04 Losiná u Plzně

EMAIL

firma@proventi.cz

Copyright © 2021 PROVENTI a.s.

Search